ثبت نام دوره

فارسي

شروع 1398/09/01

پایان 1398/09/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1398/09/01

پایان: 1398/09/30

مهلت ثبت نام : 1398/08/01

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 10

ظرفیت باقیمانده: 4

سطح دوره:

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی:

کد : 144

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ : تست1
تست2
تست3